بهداشتی

مواد بهداشتی

بازرگانی شیمیایی فتوحی تامین کننده، واردکننده و عرضه کننده مواد اولیه کارخانجات بهداشتی،شوینده و آرایشی،صنعتی،آبکاری،رنگ و رزین و... مواد اولیه آرایشی و بهداشتی را به فروش می رساند.

آشنایی با کاربرد مواد شیمیایی - مواد شیمیایی در صنایع مختلف | نشریه علمی  جهان شیمی فیزیک